Friday, December 23, 2011

डालमिया पानी पर्यावरण

डालमिया पानी पर्यावरण, मेवाड़ संभाग,शेखावटी संभाग,मारवाड़ संभाग-- पुरस्कार-2011' शरद जोशी को


  1. 'डालमिया पानी पर्यावरण का पुरस्कार-2011 -- श्री शरद जोशी को प्रदान किया गया।
  2. मेवाड़ संभाग का पुरस्कार ---- मदन लाल नागदा को
  3. शेखावटी संभाग का पुरस्कार --- अनिल विश्नोई को हनुमानगढ़ जिले के
  4. मारवाड़ संभाग का पुरस्कार --- किसान नरेन्द्र कुमार किराडू खाजूवाला बीकानेर