Tuesday, January 24, 2012

प्रमुख राजमहल

राजस्थान के प्रमुख राजमहल
1.chandrmahal- 1.jaipur
2.jag mandir mahal- 2.udaipur
3.jag nivas mahal- 3.udaipur
4.ranna kumbha mahal- 4.chittaudgarh
5.ram nivas bag plais- 5.jaipur
6.viny vilas- 6.alvar
7.gopal bhavan- 7.diing
8.sitii pailes- 8.jaipur
9.sitii palais- 9.alvar
10.lal gadh mahal- 10.bikaner
11.uammed bhavan- 11.jodhpur
12.badal mahal- 12.jaislmer
13.sriska pailes- 13.alvar
14.fool mahal- 14.udaipur
15.juna mahal- 15.dungrpur
16.khush mahal- 16.udaipur
17.mubarak mahal- 17.jaipur
18.narayan nivas mahal- 18.jaipur
19.hava mahal- 19.jaipur
20.shiish mahal- 20.aamer
21.moti dungri mahal- 21.jaipur
22.sisodiya rani ka bag mahal- 22jaipur
23.diivan-e-nam- 23.jaipur
24.diivan-e-khas- 24.jaipur
25.vijay mndir pailes- 25.alvar
26.khetdi mahal- 26.khetdi
27.anup mahal- 27.bikaner
28.javahar mahal- 28.jaislmer
29.tulati mahal- 29.jodhpur
30.gopal bhavan mahal- 30.diig