Monday, January 9, 2012


रामदेव पशु मेला - नागौर
कार्तिक पशु मेला - पुष्कर
बहरोड पशु मेला - बहरोड, अलवर
चंद्रभागा पशु मेला - झालरापाटन, झालावाड़
महाशिवरात्रि पशु मेला - करौली
बलदेव पशु मेला - मेड़ता सिटी, नागौर
मल्लीनाथ पशु मेला - तिलवाड़ा, बाड़मेर
तेजाजी पशु मेला - परबतसर, नागौर
गोगामेड़ी पशु मेला - गोगामेड़ी हनुमानगढ़
जसवंत प्रदर्शनी एवं पशु मेला - भरतपुर
गोमती सागर पशु मेला - झालरापाटन, झालावाड़