Monday, January 16, 2012

VICE-PRESIDENTS OF INDIA


VICE-PRESIDENTS OF INDIA
Name                                                                              Tenure
Dr Sarvepalli Radhakrishnan (1888-1975) ....................... 1952-1962
Dr Zakir Hussain (1897-1969) ............................................ 1962-1967
Varahagiri Venkatagiri (1884-1980) ................................... 1967-1969
Gopal Swarup Pathak (1896-1982) ................................... 1969-1974
B.D. Jatti (1913-2002) ........................................................... 1974-1979
Justice Mohammad Hidayatullah (1905-1992) .............. 1979-1984
R. Venkataraman (b-1910) ................................................... 1984-1987
Dr Shankar Dayal Sharma (1918-1999) ............................ 1987-1992
K.R. Narayanan (1920-1925) ............................................... 1992-1997
Krishan Kant (1927-2002) .................................................... 1997-2002
Bhairon Singh Shekhawat(b-1923) ..................................... 2002-2007
Mohammed Hamid Ansari(b-1937) .................................. 2007-till date